Подход за събиране с цел пречистване и повторно оползотворяване на дъждовни води е използването на инфилтрационни блокчета и резервори.

Така в последствие те биват използвани за поливане, пожарогасене, почистване на санитарни площи и др.

През последното десетилетие нашите градове бързо се разрарастват. За да задоволят нарастващото търсене на жилища , зелените площи трябваше да се използват за строежи и развитие на сгради. Последствието е бетониране и ограничение на земята, почвата, природата, което води до устойчиво нарушаване на естествения воден баланс.

За щастие, през 80-те години започна процес на преосмисляне по отношение на обработката на отпадъчните води. По отношение на отрицателните екологични и икономически ефекти от конвенционалния принцип за отводняване на водата трябваше да се намери ново решение. За разлика от традиционното отвеждане, което има отрицателни икономически и екологични въздействия, градската дренажна система би могла да поддържа естествения воден цикъл, доколкото е възможно чрез алтернативи. За да се превъзмогнат климатичните аномалии и дългите периоди на засушаване, както и за да се ограничи замърсяването на подпочвените и подземни води  и да се гарантира тяхното добро химично и количествено състояние, се очаква правна европейска регламентация, която да децентрализира събирането на дъждовните води и тяхното повторно оползотворяване.

 

Показване на 2 резултата